News

VET advice can assist in your Erasmus+ application

Over the past years, VET advice has build up a track record in writing successful Erasmus+ applications. To share this knowledge and experience with you, VET advice has developed an online consultation course in which we will assist you writing a successful Erasmus+ application.

In the course you will receive useful information, tips and trics about how to write a successful Erasmus+ grant application.

The course even contains personal feedback and advice on your drafts. Enrol here in this online consultation course. (First you need to create a Moodle-account to access the course).

For a preview, please download our roadmap on how to write a successful Erasmus+ application first. roadmap tilted2

We hope to see you in the course!

Erasmus+: meer mogelijkheden en budget voor leerlingenuitwisseling

Nuffic meldt dat Erasmus+, het Europese subsidieprogramma voor onderwijs, jeugd en sport, vanaf 2018 meer mogelijkheden gaat bieden voor de uitwisseling van leerlingen in het primair en voortgezet onderwijs.

Scholen kunnen vanaf volgend jaar namelijk gebruik gaan maken van een nieuw type partnerschap: het School Exchange Partnership. Dit partnerschap komt in de plaats van het Strategic Partnership voor schools only, dat van 2014 tot 2017 aangevraagd kon worden.

Het belangrijkste doel van het nieuwe partnerschap is het vergroten van de deelname van scholen aan Erasmus+ en meer steun te bieden aan leerlingenmobiliteit. Daarvoor komt ook aanzienlijk meer geld beschikbaar. Voor Nederland is het budget voor deze partnerschappen, die deel uitmaken van Key Action 2, ongeveer € 5 miljoen. In 2017 was er € 3,6 miljoen beschikbaar.

Om scholen te helpen bij het aanvragen van subsidie is ook een verkort en vereenvoudigd aanvraagformulier in de maak. Alle voorwaarden worden binnenkort gepubliceerd in de officiële Erasmus+ Programme Guide. De call 2018 wordt naar verwachting eind oktober gepubliceerd, aldus Nuffic.

Kijk voor meer informatie op: https://www.nuffic.nl/nieuws/nuffic-news/meer-geld-beschikbaar-voor-leerlingenuitwisseling

Over het programma
Het doel van het Programma van de Unie voor onderwijs, opleiding, jeugd en sport, ook wel Erasmus+ (ERASMUS+) is het ondersteunen van onderwijs, opleiding, jongeren en sport in de periode 2014-2020. Het programma richt zich op het verbeteren van onderwijs- en trainingsmogelijkheden over de grens.

Bron: vindsubsidies.nl

European Parliament calls for a European platform for e-learning

Distance learning needs to be facilitated by a European learning platform for e-learning, according to the European Parliament. In addition, a revised European Qualifications Framework (EQF) should provide more insight into foreign qualifications and recognize non-formal skills.

Develop a European free online learning platform

The European Parliament calls on the European Commission to develop a free online learning platform for European education institutions, to promote e-learning. This is one of the recommendations of the resolution adopted by the European Parliament Academic Complementary and Distance Education as part of the European Lifelong Learning Strategy. In addition, the Commission is recommended to revise the European Qualifications Framework (EQF) in order to gain insights into qualifications obtained abroad. This will make it easier for refugees and people with a migration background to participate in the labor market and in lifelong learning activities. Parliament agrees with the previous Council Recommendations from the Education Council.

Importance of recognition informal learning by Member States

The report underlines the importance of non-formal and informal learning, and therefore emphasizes that skills acquired outside of formal learning pathways need to be recognized. Member States are advised to ensure the quality of this type of competency, with the aim of strengthening the position of persons in a vulnerable situation. In addition, educational institutions are invited to offer courses tailored to the skills of migrants, to improve their intake in education programs.

Context

The Academic Supplementary and Distance Education report as part of the European Lifelong Learning Strategy contains various directives and recommendations to the European Institutions and Member States in the field of academic further education and distance education. The resolution contributes to the European Lifelong Learning Strategy.

More information:

 • European Parliament Resolution: Academic Complementary and Distance Education as part of the European Lifelong Learning Strategy (link is external)
 • Neth-ER: Lifelong Learning Dossier Neth-ER: Erasmus +
 • Article Neth-ER: Review of the European Qualifications Framework

Subsidie voor curriculumontwikkeling door leraren en schoolleiders (PO & VO)

Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) heeft de Subsidieregeling curriculumontwikkeling leraren en schoolleiders po en vo (CLS) gepubliceerd.

De nieuwe regeling komt voort uit een in 2014 gestarte bezinning op de toekomst van het curriculum in het primair onderwijs (po) en het voortgezet onderwijs (vo). Het uitgangspunt van de bezinning is dat het curriculum beter moet aansluiten op maatschappelijke ontwikkelingen en schoolleiders en leraren moet inspireren en houvast bieden.

Met behulp van de regeling worden scholen voor primair of voortgezet onderwijs gecompenseerd voor de kosten van vervanging van leraren en/of schoolleiders die deelnemen in een ontwikkelteam en/of als ontwikkelschool in het kader van curriculumontwikkeling/curriculumvernieuwing.

Het subsidiebedrag per individu van een ontwikkelteam varieert van € 10.527 (leraar primair onderwijs) tot € 15.588 (schoolleider voortgezet onderwijs). Het subsidiebedrag per ontwikkelschool per leergebied bedraagt € 25.373 (primair onderwijs) of € 29.399 (voortgezet onderwijs). In totaal is € 4,2 miljoen te verdelen.

Aanvragen kunnen van 18 september tot en met 13 oktober 2017 (15.00 uur) worden ingediend bij de Dienst Uitvoering Subsidies aan Instellingen (DUS-I).

(Bron: vindsubsidies.nl)

Extra impuls voor verbreden en verdiepen internationalisering mbo

1-8-2017

Het ministerie van OCW wil internationalisering in het mbo gaan verbreden en verdiepen. Hiervoor stelt het de komende twee jaar € 300.000 beschikbaar.

Dit gebeurt in navolging van het advies van de Onderwijsraad ‘Internationaliseren met ambitie’ uit 2016. Hierin stelt de raad dat alle leerlingen en studenten het Nederlandse onderwijs internationaal competent moeten verlaten.

Het doel is om met de extra financiële middelen studenten vaker in contact te brengen met een internationale omgeving. Daarnaast stelt het docenten in staat om hun studenten daarbij te helpen en enthousiasmeren.

Op verzoek van het ministerie heeft Nuffic in afstemming met mbo-scholen een activiteitenplan opgesteld. Dit plan richt zich op:

 • studenten die in het buitenland willen studeren/de bpv volgen;
 • internationalisering in de schoolomgeving;
 • de sleutelrol die docenten vervullen om jongeren voor te bereiden op een internationale arbeidsmarkt.

Voor meer informatie zie: https://www.mboraad.nl/nieuws/extra-impuls-voor-internationalisering-mbo

Wilt u meer weten over deze regeling, of zoekt u hulp bij het aanvragen van deze subsidie? Zoek dan contact via arnoud@vet-advice.com.

Bron: vindsubsidies.nl

Derde Twinningfaciliteit Suriname-Nederland op komst

13-06-2017

In 2005 zijn Nederland en Suriname de Twinningfaciliteit Suriname-Nederland gestart. De Twinningfaciliteit is een subsidiefonds om de samenwerking tussen maatschappelijke organisaties uit Nederland en Suriname te bevorderen.

Het initiatief kwam voort uit de wens van Nederland om, na het aflopen van de hulprelatie met Suriname, een nieuwe invulling te geven aan de onderlinge band. De overheid doet waar mogelijk een stap terug, maar blijft wel samenwerking, uitwisseling van contacten en kennis tussen beide samenlevingen faciliteren.

De eerste Twinningfaciliteit (Twinning I) liep van 2008-2012 en had een totaalbudget van € 11,7 miljoen. De tweede Twinningfaciliteit (TWINNS; Twinning II) startte in 2013. Ook Twinning II had als doel het maatschappelijk middenveld in Suriname te versterken en de sociale banden tussen Nederland en Suriname te bevorderen. Alleen werd Twinning II beperkt tot projecten in de sectoren onderwijs en opleiding, zorg en welzijn, en taal en cultuur en werd er onderscheid gemaakt tussen grote (maximaal € 200.000) en kleine projecten (maximaal € 40.000). Het beschikbare subsidiebedrag bedroeg € 6,5 miljoen. In totaal werden 47 projecten gefinancierd.

Inmiddels is ook Twinning II (2013-2016) geëvalueerd. De centrale vraag van deze evaluatie was of Twinning II een goed instrument is geweest om het maatschappelijk middenveld in Suriname te versterken. Uit de evaluatie kan worden opgemaakt dat Twinning II heeft bijgedragen aan de door het kabinet gewenste vermaatschappelijking van de relatie met Suriname en dat het een goed instrument is geweest om het Surinaamse maatschappelijk middenveld te versterken.

Vervolg Twinningfaciliteit
De evaluatie heeft enkele waardevolle aanbevelingen gegeven voor de toekomst, ten aanzien van onder andere financieel beheer, het aantal aanvraagrondes en de duurzaamheid van projecten. Door de positieve uitkomst van de evaluatie heeft het kabinet dan ook besloten een bedrag van € 6,5 miljoen ter beschikking te stellen voor een derde Twinningfaciliteit voor de periode 2017-2020. De aanbevelingen zullen worden meegenomen in de opstelling van het beleidskader voor deze derde Twinningfaciliteit.

Voor meer informatie zie: https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/brieven_regering/detail?id=2017Z08001&did=2017D16837

Wilt u op de hoogte blijven van de Twinningfaciliteit 2017-2020, geef uw interesse dan door via arnoud@vet-advice.com.

Bron: vindsubsidies.nl

Nieuwe regeling internationalisering primair en voortgezet onderwijs

06-06-2017

Het ministerie van OCW heeft de nieuwe subsidieregeling voor internationalisering in het primair en voortgezet onderwijs gepubliceerd: de Subsidieregeling internationalisering po en vo (IPV).

De nieuwe regeling betreft de opvolger van de Subsidieregeling VIOS PO en VO (VIOS).

Vorige maand kondigde OCW-staatssecretaris Dekker de regeling al aan (zie ook ons bericht van 10 mei 2017: “Nieuwe internationaliseringsregeling voor scholen komt nog deze maand”). Met de regeling wil het ministerie de introductie of verdere ontwikkeling van internationalisering in het schoolbeleid financieel ondersteunen.

Aanvragen kunnen bij Stichting Nuffic worden ingediend vanaf 15 april voorafgaand aan het schooljaar waarin de activiteiten plaatsvinden. Het subsidieplafond bedraagt voor het schooljaar 2017-2018 € 1.710.000 en voor de schooljaren 2018-2019 en 2019-2020 telkens € 832.000. Het beschikbare bedrag wordt telkens verdeeld in de volgorde van binnenkomst van de aanvragen.

Zie ook: https://www.nuffic.nl/redirect/subsidie-voor-internationalisering-in-po-en-vo-ipv?searchterm=internationalisering+po

Wilt u meer weten over deze regeling, of zoekt u hulp bij het aanvragen van deze subsidie? Zoek dan contact via arnoud@vet-advice.com.

Nieuwe internationaliseringsregeling voor scholen komt nog deze maand

12-05-2017

Staatssecretaris Dekker (OCW) wil nog deze maand de nieuwe subsidieregeling voor internationalisering in het primair en voortgezet onderwijs publiceren. Vervolgens moeten scholen met ingang van juni aanvragen voor het komende schooljaar kunnen indienen.

Dekker heeft dat laten weten in een brief aan de Tweede Kamer, waarin hij vragen beantwoordt over de in maart naar de Kamer gestuurde ontwerpregeling (zie ook ons bericht van 27 maart 2017: “Nieuwe internationaliseringsregeling primair en voortgezet onderwijs”).

Over de regeling
De nieuwe regeling zal officieel worden aangehaald als de Subsidieregeling Internationalisering po en vo. Vanuit de regeling – opvolger van de Subsidieregeling VIOS PO en VO (VIOS) – kan subsidie worden verstrekt ten behoeve van de introductie of verdere ontwikkeling van internationalisering in het schoolbeleid.

Te ondersteunen activiteiten kunnen betrekking hebben op:

 • invoering of verdere ontwikkeling van vvto (vroeg vreemde talen onderwijs in het primair onderwijs), tto (tweetalig onderwijs in het voortgezet onderwijs), Elos (internationaliseringsprogramma voor het voortgezet onderwijs), International Primary Curriculum of soortgelijk internationaliserend onderwijsconcept in het schoolbeleid;
 • mobiliteit:
  • leerlingenmobiliteit: samenwerking of uitwisseling van leerlingen met een buitenlandse partnerinstelling;
  • lerarenmobiliteit: nascholing in het buitenland van leraren, schoolleiders en lerarenopleiders;
  • studentenstages: onderwijskundige stages met een onderzoekscomponent in het buitenland van studenten, niet zijnde extranei, die een lerarenopleiding volgen aan een instelling voor hoger onderwijs.

Om spreiding van middelen te waarborgen, geldt een maximaal te verstrekken subsidiebedrag per instelling per schooljaar. De berekening van de maximale subsidie wordt allereerst getoetst op het niveau van de vestiging, aan de hand van het zescijferig Brin-nummer van de instelling. Vervolgens wordt getoetst hoeveel subsidie de instelling als geheel ontvangt, een maximum voor het viercijferig Brin-nummer. Daarnaast worden bepaalde maximale subsidies gehanteerd per onderdeel van de regeling.

Aanvragen kunnen bij Stichting Nuffic worden ingediend vanaf 15 april voorafgaand aan het schooljaar waarin de activiteiten plaatsvinden. Het subsidieplafond bedraagt voor het schooljaar 2017-2018 € 1.710.000 en voor de schooljaren 2018-2019 en 2019-2020 telkens € 832.000. Het beschikbare bedrag wordt telkens verdeeld in de volgorde van binnenkomst van de aanvragen.

Wilt u ondersteuning bij de aanvraag van deze subsidie, zoek dan contact via arnoud@vet-advice.com.

Nieuw Erasmus+-initiatief ter ondersteuning van jongerenmobiliteit.

03-04-2017

Minstens 5000 jonge Europeanen krijgen dankzij het initiatief de kans om op duurzame wijze naar een ander EU-land te reizen, alleen of met hun klas. Het gaat om een eenmalig initiatief voor de dertigste verjaardag van het Erasmusprogramma. Klassen met leerlingen van 16 jaar en ouder, die aangesloten zijn bij eTwinning, kunnen aan het initiatief deelnemen. Ze moeten aangeven of ze in aanmerking willen komen voor de gratis reistickets die worden toegekend aan de beste eTwinning-projecten in elk deelnemend land. Wilt u deelnemen met u klas of uw leerlingen? Laat het weten en VET onderwijsadvies kan u helpen met de aanmelding! arnoud@vet-advice.com.