Nieuwe internationaliseringsregeling voor scholen komt nog deze maand

12-05-2017

Staatssecretaris Dekker (OCW) wil nog deze maand de nieuwe subsidieregeling voor internationalisering in het primair en voortgezet onderwijs publiceren. Vervolgens moeten scholen met ingang van juni aanvragen voor het komende schooljaar kunnen indienen.

Dekker heeft dat laten weten in een brief aan de Tweede Kamer, waarin hij vragen beantwoordt over de in maart naar de Kamer gestuurde ontwerpregeling (zie ook ons bericht van 27 maart 2017: “Nieuwe internationaliseringsregeling primair en voortgezet onderwijs”).

Over de regeling
De nieuwe regeling zal officieel worden aangehaald als de Subsidieregeling Internationalisering po en vo. Vanuit de regeling – opvolger van de Subsidieregeling VIOS PO en VO (VIOS) – kan subsidie worden verstrekt ten behoeve van de introductie of verdere ontwikkeling van internationalisering in het schoolbeleid.

Te ondersteunen activiteiten kunnen betrekking hebben op:

  • invoering of verdere ontwikkeling van vvto (vroeg vreemde talen onderwijs in het primair onderwijs), tto (tweetalig onderwijs in het voortgezet onderwijs), Elos (internationaliseringsprogramma voor het voortgezet onderwijs), International Primary Curriculum of soortgelijk internationaliserend onderwijsconcept in het schoolbeleid;
  • mobiliteit:
    • leerlingenmobiliteit: samenwerking of uitwisseling van leerlingen met een buitenlandse partnerinstelling;
    • lerarenmobiliteit: nascholing in het buitenland van leraren, schoolleiders en lerarenopleiders;
    • studentenstages: onderwijskundige stages met een onderzoekscomponent in het buitenland van studenten, niet zijnde extranei, die een lerarenopleiding volgen aan een instelling voor hoger onderwijs.

Om spreiding van middelen te waarborgen, geldt een maximaal te verstrekken subsidiebedrag per instelling per schooljaar. De berekening van de maximale subsidie wordt allereerst getoetst op het niveau van de vestiging, aan de hand van het zescijferig Brin-nummer van de instelling. Vervolgens wordt getoetst hoeveel subsidie de instelling als geheel ontvangt, een maximum voor het viercijferig Brin-nummer. Daarnaast worden bepaalde maximale subsidies gehanteerd per onderdeel van de regeling.

Aanvragen kunnen bij Stichting Nuffic worden ingediend vanaf 15 april voorafgaand aan het schooljaar waarin de activiteiten plaatsvinden. Het subsidieplafond bedraagt voor het schooljaar 2017-2018 € 1.710.000 en voor de schooljaren 2018-2019 en 2019-2020 telkens € 832.000. Het beschikbare bedrag wordt telkens verdeeld in de volgorde van binnenkomst van de aanvragen.

Wilt u ondersteuning bij de aanvraag van deze subsidie, zoek dan contact via arnoud@vet-advice.com.