Derde Twinningfaciliteit Suriname-Nederland op komst

13-06-2017

In 2005 zijn Nederland en Suriname de Twinningfaciliteit Suriname-Nederland gestart. De Twinningfaciliteit is een subsidiefonds om de samenwerking tussen maatschappelijke organisaties uit Nederland en Suriname te bevorderen.

Het initiatief kwam voort uit de wens van Nederland om, na het aflopen van de hulprelatie met Suriname, een nieuwe invulling te geven aan de onderlinge band. De overheid doet waar mogelijk een stap terug, maar blijft wel samenwerking, uitwisseling van contacten en kennis tussen beide samenlevingen faciliteren.

De eerste Twinningfaciliteit (Twinning I) liep van 2008-2012 en had een totaalbudget van € 11,7 miljoen. De tweede Twinningfaciliteit (TWINNS; Twinning II) startte in 2013. Ook Twinning II had als doel het maatschappelijk middenveld in Suriname te versterken en de sociale banden tussen Nederland en Suriname te bevorderen. Alleen werd Twinning II beperkt tot projecten in de sectoren onderwijs en opleiding, zorg en welzijn, en taal en cultuur en werd er onderscheid gemaakt tussen grote (maximaal € 200.000) en kleine projecten (maximaal € 40.000). Het beschikbare subsidiebedrag bedroeg € 6,5 miljoen. In totaal werden 47 projecten gefinancierd.

Inmiddels is ook Twinning II (2013-2016) geëvalueerd. De centrale vraag van deze evaluatie was of Twinning II een goed instrument is geweest om het maatschappelijk middenveld in Suriname te versterken. Uit de evaluatie kan worden opgemaakt dat Twinning II heeft bijgedragen aan de door het kabinet gewenste vermaatschappelijking van de relatie met Suriname en dat het een goed instrument is geweest om het Surinaamse maatschappelijk middenveld te versterken.

Vervolg Twinningfaciliteit
De evaluatie heeft enkele waardevolle aanbevelingen gegeven voor de toekomst, ten aanzien van onder andere financieel beheer, het aantal aanvraagrondes en de duurzaamheid van projecten. Door de positieve uitkomst van de evaluatie heeft het kabinet dan ook besloten een bedrag van € 6,5 miljoen ter beschikking te stellen voor een derde Twinningfaciliteit voor de periode 2017-2020. De aanbevelingen zullen worden meegenomen in de opstelling van het beleidskader voor deze derde Twinningfaciliteit.

Voor meer informatie zie: https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/brieven_regering/detail?id=2017Z08001&did=2017D16837

Wilt u op de hoogte blijven van de Twinningfaciliteit 2017-2020, geef uw interesse dan door via arnoud@vet-advice.com.

Bron: vindsubsidies.nl